Home » Reseach report » การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก

Border_trade_West_230px_Cov

การค้าระหว่างประเทศของไทยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดจาก 3 ตลาดหลักที่สา คัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ที่เรียกว่าการค้าระหว่างประเทศทางบก(ทั้งในส่วนการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน) ก็นับได้ว่าเป็นการค้าดั้งเดิมของไทย ที่สามารถทา รายได้เข้าประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และเข้ามามีบทบาทสา คัญต่อการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยที่นับวันจะเพิ่มพูนมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตกของไทย…

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone