Home » ITD News » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึก!! โลจิสติกส์และขนส่งทางบกตามระเบียงเศรษฐกิจ : เพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนสู่ AEC” รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึก!! โลจิสติกส์และขนส่งทางบกตามระเบียงเศรษฐกิจ : เพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนสู่ AEC” รุ่นที่ 5

5-ITD-news-Template

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร“เจาะลึก!! โลจิสติกส์และขนส่งทางบกตามระเบียงเศรษฐกิจ : เพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนสู่ AEC” รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายจรูญ กุมพล ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

การอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 วัน โดยวันแรก เป็นการบรรยยายในหัวข้อ“ศักยภาพและโอกาสการค้าและการลงทุนไทยสู่ AEC” โดย  คุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้และคุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร  นักวิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และ หัวข้อ “โอกาสทางการค้าและการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ” โดย ดร.ผุสดี พลสารัมย์   ผู้อำนวยการ AEC Strategy Center  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่วนในวันที่สองของการอบรม เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ รู้ลึก รู้ทัน สถานการณ์ปัจจุบันโลจิสติกส์ : เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนสู่ AEC ” โดย ผศ ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone