Home » ITD News » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน” รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน” รุ่นที่ 3

55-ITD-news-20140602-sme-3-v4

จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

ร่วมกับ 

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประจักษ์ อุดรธานี 

และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557

ณ ห้องแกรนด์ ประจักษ์ตรา โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี 

          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประจักษ์ อุดรธานี และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน”รุ่นที่ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ ประจักษ์ตรา โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี  นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน )กล่าวเปิดงาน และนายสวาท ธีระรัตนกุลชัย ประธานหอการค้าอุดรธานี กล่าวต้อนรับเป็นผู้เข้ารวมอบรม

การฝึกอบรมเชิงในครั้งนี้ นายสดุดี วงศ์เกียรติขจร นักวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone