Home » ITD News » การสัมมนาการให้ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่ภาคการศึกษา เรื่อง “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015”

การสัมมนาการให้ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่ภาคการศึกษา เรื่อง “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015”

66-ITD-news-20140726

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จัดการสัมมนาเรื่อง “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015” ขึ้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการสัมมนา ในการนี้ นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015” ด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone