Home » ITD News » การสัมมนาการให้ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่ภาคการศึกษา เรื่อง “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015”

การสัมมนาการให้ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่ภาคการศึกษา เรื่อง “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015”

64-ITD-news-20140719

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2557 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดการสัมมนาเรื่อง “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015” ขึ้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (ชั้น 3) จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอารักษ์ วานิชอาภาพรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และนางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการสัมมนา ในการนี้ นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015” ด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone