Home » ITD News » การสัมมนาการให้ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่ภาคการศึกษา เรื่อง“การเตรียมความพร้อมของครูสู่ประชาคมอาเซียน”

การสัมมนาการให้ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู่ภาคการศึกษา เรื่อง“การเตรียมความพร้อมของครูสู่ประชาคมอาเซียน”

67-ITD-news-20140726

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จัดการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของครูสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการสัมมนา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของครูสู่ประชาคมอาเซียน” ด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone