Home » ITD News » การสัมมนาเชิงวิชาการ “ยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในตลาดโลก”

การสัมมนาเชิงวิชาการ “ยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในตลาดโลก”

7-ITD-news-Template

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “ยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในตลาดโลก” ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา และเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ประเทศด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม”

การสัมมนาในครั้งนี้ แบ่งการสัมมนาออกเป็นสองช่วง โดยในช่วงเช้า จะเป็นการเสวนาเรื่อง“การค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในตลาดโลก”  โดยผู้แทนจาก สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และดำเนินรายการโดยผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในกลุ่มย่อย แบ่งเป็น 2 ห้อง โดยในห้องที่ 1 เป็นเสวนา“การประเมินความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”โดยผู้แทนจาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ห้องที่ 2 เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลก”  โดยผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ ดำเนินรายการโดยผู้แทนจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone