Home » ITD News » การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์”

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์”

20150115_1_3เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา เวลา 8.30 – 12.00 น. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์” ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา โดยมีน ายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายตลอดการสัมมนา

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone