Home » ITD News » การสัมมนา “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015”

การสัมมนา “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015”

57-ITD-news-2014060-AEC_EDU_2015

จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดสัมมนา “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และเพื่อให้มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2015 นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015” แก่ผู้ร่วมสัมนาในครั้งนี้

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone