Home » ITD News » การสัมมนา “เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC”

การสัมมนา “เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC”

S__7438342_AEC

itd ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการสัมมนา “เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC” วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องปาล์มเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสัมมนามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาส อุปสรรค แนวทางการปรับตัว รวมทั้งถ่ายทอดแนวคิด และประสบการณ์ตรงจากผู้อยู่ในแวดวงวิชาชีพ และนิสิต/นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone