Home » ITD News » การสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงินส่วนบุคคลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์”

การสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงินส่วนบุคคลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์”

58-ITD-news-20140605-financeสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดสัมมนา “การบริหารการเงินส่วนบุคคลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศน์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการการบริหารการเงินส่วนบุคคลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศน์ ในการบริหารการเงินส่วนบุคลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทั้งนี้ นายกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากรอาสา ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารการเงินส่วนบุคคลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์” แก่ผู้ร่วมสัมนาในครั้งนี้

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone