Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ”

สำนักจัดการองค์ความรู้ itd ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด และหน่วยงานเครือข่าย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายความร่วมมือ/ โอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา อันนำมาซึ่งความร่วมมือและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป โดยคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ itd ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ“ความสำคัญของการค้าและการพัฒนาตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” และคุณพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone