Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มความพร้อมปฏิบัติการ: เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มความพร้อมปฏิบัติการ: เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มความพร้อมปฏิบัติการ: เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 2 จัดโดย itd ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม และ ดร. อภิวัตติ์ นิ่มละออร์ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์-การปฏิรูปพัฒนาองค์กรและการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เข้าใจถึงบริบทการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน และปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้สำเร็จ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone