Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมก้าวล้ำ: นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลก” ครั้งที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมก้าวล้ำ: นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลก” ครั้งที่ 3

คุณรุโณทัย มหัทธนานนท์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) itd ให้เกียรติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมก้าวล้ำ: นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลก” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จัดโดย itd ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone