Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการ “AHEEERR: ยกระดับมาตรฐานการผลิตพิชิตตลาดโลก” ครั้งที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “AHEEERR: ยกระดับมาตรฐานการผลิตพิชิตตลาดโลก” ครั้งที่ 5

คุณชัชวาล วงศ์จร รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติแก่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “AHEEERR: ยกระดับมาตรฐานการผลิตพิชิตตลาดโลก” ครั้งที่ 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย itd ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน และความตกลง ASEAN Harmonized on Electrical, Electronics and Equipment Regulatory Regime (AHEEERR) โดย ดร. สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone