Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมก้าวล้ำ: นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลก” ครั้งที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมก้าวล้ำ: นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลก” ครั้งที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมก้าวล้ำ: นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลก” ครั้งที่ 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย itd ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยดร. สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone