Home » ITD News » การอบรม "เพิ่มศักยภาพธุรกิจ : ด้วยกฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ" รุ่นที่ 7

การอบรม "เพิ่มศักยภาพธุรกิจ : ด้วยกฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ" รุ่นที่ 7

S__7348246

การอบรม “เพิ่มศักยภาพธุรกิจ : ด้วยกฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ” รุ่นที่ 7 วันที่ 21 – 22 เมษายน 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ทั้งในเรื่องผลกระทบของความตกลงระหว่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าของไทย และกฏหมายหลักของไทยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ไปปรับใช้ในการวางแผนเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ หรือใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ ในการขยายการค้า การลงทุนไปยังต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone