Home » ITD News » การอบรม เรื่อง “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015”

การอบรม เรื่อง “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015”

คุณรุโณทัย มหัทธนานนท์ รองผู้อำนวยการ itd กล่าวต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการอบรม เรื่อง “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015” วันที่ 5 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย itd ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยคุณอำนาจ        เต็มสงสัย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับบุคลากรระดับบริหารของอาชีวศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ในหลายมิติเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตลาดสำหรับนักบริหารการศึกษา และเรื่องนวัตกรรมการบริหารงานการศึกษาสู่การเป็น Trading Nation ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างหน่วยงานให้มีความแข็งแกร่ง สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone