Home » ITD News » การเสวนาวิชาการ เรื่อง “เตรียมไทยให้พร้อม : เจรจา Climate Change”

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “เตรียมไทยให้พร้อม : เจรจา Climate Change”

56-ITD-news-2014060-ClimateChange

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 

ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล  กรุงเทพมหานคร 

          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เตรียมไทยให้พร้อม : เจรจา Climate Change” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล  กรุงเทพมหานคร โดย ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน์  รองผู้อำนวยการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเปิดการเสวนา

การเสวนาในครั้งนี้ มีวิทยากรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเสวนา บรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอ และให้ความรู้ในภาพรวมของ Climate Change คุณประเสริฐสุข  จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำเสนอเรื่องบทบาทขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับ Climate Change และดร.บัญชร  ส่งเสริมพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอเรื่อง กรอบการเจรจา Climate Change โดยในการเสวนาในครั้งนี้ ดร.วัชรัศมิ์  ลีละวัฒน์  เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone