Home » ITD News » การเสวนา เรื่อง “เปิดประตูการค้าการลงทุน : เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี’59”

การเสวนา เรื่อง “เปิดประตูการค้าการลงทุน : เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี’59”

8-ITD-news-Template

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดการเสวนาเรื่อง “เปิดประตูการค้าการลงทุน : เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี’59 เมื่อวันที่ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวตอนรับและกล่าวรายงาน และท่านวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้

การเสวนาในครั้งนี้มีประเด็นเสวนาที่น่าสนใจภายใต้หัวข้อ“เปิดประตูการค้าการลงทุน : เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี’59” อาทิ กาญจนบุรีในกระแสเศรษฐกิจโลก กาญจนบุรีกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การถอดบทเรียน ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด’ ธุรกิจเด่น – ด้อย เมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมอย่างไร โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการค้าและการลงทุนเข้าร่วมเสวนา อาทิ คุณนิยม ไวยรัชพานิช  รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน หอการค้าไทย คุณวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และคุณวิมล ปั้นคงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) การเสวนาในครั้นี้ดำเนินการเสวนาโดยคุณสมภพ ธีระสานต์ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone