Home » ITD News » ITD ร่วมประชุมหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ITD ร่วมประชุมหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้ามาเยี่ยมชมสถาบันฯ และร่วมประชุมหารือถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างสถาบันฯ กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในอนาคต ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone