Home » Publication » ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (1)

ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (1)

แนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน อันประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ผนวกเข้ากับอีก 2 มณฑลของประเทศจีน ได้แก่ ยูนนาน และกว่างสี การริเริ่มของแนวคิดดังกล่าวได้นำไปสู่การจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อันรวมถึงแผนงานและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้มีการกำหนดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านต่าง ๆ ด้วยกันทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้

ความร่วมมือด้านเกษตรกรรม ประเทศสมาชิกมีระบบเศรษฐกิจที่ผูกโยงกับเกษตรกรรมและการจ้างงานในภาคเกษตรอย่างมาก จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือดังกล่าว เพื่อมุ่งเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชากรในอนุภูมิภาค โดยความตกลงและความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยของอาหาร การจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร เป็นต้น ตัวอย่างโครงการความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ Core Agriculture Support Program เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของภาคเกษตร และ Agriculture Information Network Service (GMS-AINS) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือด้านพลังงาน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาตลาดการค้าพลังงาน แหล่งกำเนิดไฟฟ้า และท่อส่งทรัพยากรพลังงาน เช่น น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันของระบบพลังงานในภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศสมาชิกอย่างยั่งยืน การดำเนินความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการซื้อขายไฟฟ้าและการสร้างเครือข่ายสายส่งระหว่างรัฐบาล 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Inter-Governmental Agreement on Regional Power Trade) และโครงการความร่วมมือ GMS Power Interconnection เพื่อเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงข่ายสายไฟฟ้า

ในส่วนของความร่วมมือด้านอื่นจะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป

…………………………………………….

Download

เรียบเรียงโดย

สดุดี วงศ์เกียรติขจร

นักวิจัย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

new.itd.or.th 

ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Section : ประชาคมอาเซียน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4453 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

หน้า C1 (ซ้าย) คอลัมน์ “เซียนอาเซียน”

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone