Home » Publication » ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (2)

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (2)

ประเทศไทย ได้รับการจัดอยู่ที่อันดับ 31 ดีขึ้นจากอันดับที่ 37 ในการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014  จุดเด่นที่ผลักดันให้การจัดอันดับของไทยดีขึ้น คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง หนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อต่ำ อัตราการออมสูง ภาคการเงินมีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ยังมีอุปสรรคขัดขวางการเข้าสู่ตลาดของนักลงทุนต่างประเทศสูง ความท้าท้ายของไทย คือ การสร้างเสถียรภาพด้านการเมืองและด้านนโยบาย  ขจัดการทุจริต ลดกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาการศึกษาให้เห็นผลความสำเร็จ ยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (เก็บข้อมูลก่อนการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557)

อินโดนีเซีย ได้รับการจัดอยู่ที่อันดับ 34 ดีขึ้นจากอันดับที่ 38 ในการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014  เกือบทุกปัจจัยของอินโดนีเซียได้รับการจัดอันดับดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงได้รับการพัฒนาดีขึ้น การบริหารภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทุจริตยังคงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับตลาดแรงงานที่ยังขาดความยืดหยุ่น บทบาทของสตรียังคงมีจำกัด การดำเนินธุรกิจมีความซับซ้อน ความพร้อมด้านเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ำ

ฟิลิปปินส์ ได้รับการจัดอยู่ที่อันดับ 52 ดีขึ้นจากอันดับที่ 59 ในการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014 จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิตสู่การขับเคลื่อนด้วยปัจจัยด้านประสิทธิภาพ การปฏิรูปของฟิลิปปินส์ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นฐานเศรษฐกิจดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาการทุจริตที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐดีขึ้น ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีดีขึ้น และถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการรองรับเทคโนโลยี อันดับ 3 รองจากมาเลเซียและไทย  แต่โครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบินและท่าเรือยังอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีมากนัก ตลาดแรงงานยังขาดความยืดหยุ่นและไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น การก่อการร้ายยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจของฟิลิปปินส์

เวียดนาม ได้รับการจัดอยู่ที่อันดับ 68 ดีขึ้นจากอันดับที่ 70 จากการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014 จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิต สมรรถนะของเวียดนามไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014 เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยด้านสถาบันสาธารณะดีขึ้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดีขึ้น การแก้ปัญหาการทุจริตดีขึ้น คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ตลาดแรงงานอยู่ในอันดับที่ดี ตลาดในประเทศดี แต่ภาคการเงินอ่อนแอและเปราะบาง

…………………………………………….

Download

เรียบเรียงโดย

วิมล  ปั้นคง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

new.itd.or.th

ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Section : ประชาคมอาเซียน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4432 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

หน้า C1 (ซ้าย) คอลัมน์ “เซียนอาเซียน” 

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone