Home » Publication » ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (1)

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (1)

เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ประจำปี 2014 – 2015 โดยได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 144 ประเทศ ภายใต้นิยามความสามารถในการแข่งขันว่าหมายถึง กลุ่มของกฎเกณฑ์เชิงสถาบัน นโยบายและปัจจัยที่กำหนดระดับผลิตภาพของประเทศ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 9 ประเทศ (ยกเว้นบรูไน) ภาพรวมถือว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ดีขึ้น ยกตัวอย่างบางประเทศดังนี้

สิงคโปร์ ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 2 ต่อเนื่อง 4 ปี ติดต่อกัน และได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จุดเด่นของสิงคโปร์ คือ ความมีประสิทธิภาพของตลาดสินค้า ตลาดแรงงาน และตลาดเงินได้รับการพัฒนาดี กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีความชัดเจนและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับดีมาก พื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคและการจัดการด้านการคลังมีความเข้มแข็ง  รัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับภาคการศึกษา

มาเลเซีย ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 20 ดีขี้นจากที่เคยได้รับการจัดอยู่ที่อันดับ 24 จากการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียนที่อันดับความสามารถในการแข่งขันดีที่สุด  จุดเด่นของมาเลเซีย คือ ภาคการเงินได้รับการพัฒนาอย่างโดดเด่น ถือเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลามระดับโลก ประสิทธิภาพตลาดสินค้าและบริการได้รับการพัฒนาดีอย่างต่อเนื่อง

มาเลเซียเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขจัดปัญหาการทุจริตและลดความซับซ้อนยุ่งยากของกฎระเบียบ มีโครงสร้างพื้นฐานดี สิ่งที่มาเลเซียต้องพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่รายได้สูง คือ การลดความซับซ้อนของภาคธุรกิจเอกชน เพิ่มบทบาทของสตรี และยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้ดีขึ้น

ประเทศไทย ถึงแม้ไทยต้องเผชิญกับวิกฤติการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นจากอันดับที่ 37 จากการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014 มาอยู่ที่อันดับ 31 ในการจัดอันดับครั้งนี้ ไทยได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ สำหรับจุดเด่นที่ผลักดันให้การจัดอันดับของไทยดีขึ้นและการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น สามารถติดตามได้ในตอนต่อไป

…………………………………………….

Download

เรียบเรียงโดย

วิมล  ปั้นคง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

new.itd.or.th

ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Section : ประชาคมอาเซียน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4425 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

หน้า C1 (ซ้าย) คอลัมน์ “เซียนอาเซียน” 

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone