Home » Videos » คุณวันวลิต ธารไทรทอง นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ให้สัมภาษณ์แก่ Thai PBS เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป

คุณวันวลิต ธารไทรทอง นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ให้สัมภาษณ์แก่ Thai PBS เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป


วันที่ 2 ก.ค.นี้ จะครบรอบ 15 ปี ที่ไทยเผชิญกับวิกฤตต้มยำกุ้ง ขณะนั้นไทยใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ และกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ทำให้ผ่านวิกฤตมาได้ แต่วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ที่กำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกรอบใหม่ มีความซับซ้อนมากกว่า นักวิชาการไทยส่วนหนึ่งมองว่ายุโรปจะผ่านวิกฤตนี้ ท้ายสุดมีเพียงการสร้างรายได้ประเทศมากขึ้น

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone