Home » ITD News » ผอ. ITD ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

ผอ. ITD ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การนี้       นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอาชีพฟรี และการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.     ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone