Home » ITD News » ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมหารือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมหารือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร ITD เข้าพบ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินกิจกรรมในอนาคตร่วมกัน ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เทเวศร์)

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone