Home » Publication » ฟิลิปปินส์ : โอกาสบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

ฟิลิปปินส์ : โอกาสบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

“ฟิลิปปินส์” ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งของกลุ่มอาเซียนที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2551 – 2555 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 5 ต่อปี การมีตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 100 ล้านคน ทำให้มีอัตราการบริโภคภายในประเทศที่สูง เศรษฐกิจของประเทศอาศัยการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเป็นตัวจักรขับเคลื่อนหลัก ขณะที่พึ่งพาการส่งออกเพียงราวร้อยละ 30 ของ GDP แรงงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับสูง แต่มีต้นทุนค่าจ้างค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ประเทศยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ เช่น ทองแดง ทองคำ เงิน โครเมียม และนิกเกิล และเป็นทางผ่านของท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สำคัญอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ฟิลิปปินส์ยังดำเนินนโยบายที่เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ชื่อ Philippine Investments Promotional Plan (PIPP) และใช้เป็นแผนในการพัฒนาการตลาดในระยะกลางของประเทศ โดยส่งเสริมการลงทุนในระยะกลางของอุตสาหกรรมทั้งหมด 8 ประเภท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการเกษตร (Agro Industry) บริการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจและบริการด้านโทรคมนาคม (Business Process Outsourcing Industry: BPO/IT Services) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) อุตสาหกรรมพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้า (Energy/Electricity Generation) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining) อุตสาหกรรมต่อเรือ (Shipbuilding) และบริการท่องเที่ยว (Tourism) อุตสาหรรมเหล่านี้บ่งบอกถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมและโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ยังขับเคลื่อนด้วยภาคบริการกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ได้แก่ ค้าปลีก รับจ้างบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing) การเงิน ร้านอาหาร และอสังหาริมทรัพย์ ฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการเปิดเสรีภาคบริการในเกือบทุกสาขาแล้วตามกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) โดยเหลือเพียงบริการทางการเงินและบริการด้านการศึกษาเท่านั้นที่ยังไม่ได้เปิดเสรี อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวถึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยสำหรับการเข้าสู่ตลาดของฟิลิปปินส์ในระยะข้างหน้าแล้ว บริการทางการแพทย์ (Medical Services) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ถือเป็นบริการที่ไทยมีศักยภาพโดดเด่น เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของฟิลิปปินส์ร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว พยายามดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในกิจการโรงพยาบาล เป็นต้น ขณะที่ในฟิลิปปินส์เอง ก็มีบุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ของไทยได้เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์แล้วในนามของ Asian Hospital ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ขณะที่ธุรกิจสปาก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องด้วยกระแสของการรักสุขภาพและความงามของชาวฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ธุรกิจสปาในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายรูปแบบ เช่น Day Spa หรือสปาที่ให้บริการระยะสั้น ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางสำรหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ Destination Spa หรือสปาที่มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร อาทิ บริการอาหารเพื่อสุขภาพและฟิตเนส Hotel/Resort Spa หรือสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือบริเวณเดียวกับโรงแรมและรีสอร์ต Club Spa หรือสปาที่มุ่งให้บริการเฉพาะสมาชิก และ Medical Spa หรือสปาที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล โดยมีแพทย์และพยาบาลคอยกำกับดูแล

ดังนั้น ทั้งหมดนี้ล้วนสอดคล้องกับการที่ฟิลิปปินส์ต้องการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีในอนาคตอันใกล้ ขณะที่ไทยเองมีศักยภาพในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาที่มีมายาวนาน ทำให้ธุรกิจสปาของไทยมีชื่อเสียงและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุนไทย

 

 …………………………………………….

 

Download

 

เรียบเรียงโดย

สดุดี วงศ์เกียรติขจร 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

new.itd.or.th

ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Section : ธุรกิจ-ตลาด/ประชาคมอาเซียน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4215 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557

หน้า B16 (ซ้าย) คอลัมน์ “เซียนอาเซียน” 

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone