Home » ภารกิจตามข้อผูกพันกับ ก.พ.ร.

ภารกิจตามข้อผูกพันกับ ก.พ.ร.

OPDC/ภารกิจตามข้อผูกพันกับ ก.พ.ร.

คำรับรองการปฏิบัติงานรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อปฏิบัติ ตามคำรับรองการปฏิบัติงานรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสถาบันฯ
2006::25492006::25492006::2549
2007::25502007::25502007::25502007::25502007::2550
2008::25512008::25512008::25512008::25512008::2551
2009::25522009::25522009::25522009::25522009::2552
2010::25532010::25532010::25532010::2553
2011::25542011::2554
2012::25552012::25552012::25552012::25552012::2555
2013::25562013::25562013::25562013::25562013::2556 
2014::25572014::2557

 

ปีงบประมาณ 2555

1)รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององกรค์

2)ข้อมูลงบการเงิน 

3)แผนบริหารความต่อเนื่อง

 

รายงานงบการเงิน ประจำปี 2556

1)รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556)

2)รายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน  (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556)