Home » การรับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียน

 

1.วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้การดำเนินงานของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) เป็นไป อย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สคพ. จึงจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในกรณีที่มีเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ สคพ. ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ พร้อมทั้งได้กำหนด มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริตไว้ด้วย

 

 

2.บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ สคพ. ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สคพ. ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ สคพ. สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายัง สคพ. ได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ สคพ. มีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประมวลจริยธรรมของบุคลากร อันอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ สคพ. โดยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

 

3.มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต สคพ. จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฏหมายกำหนด

 

 

4.การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 

สคพ. จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้ฝ่ายหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน การสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไข อย่างเหมาะสม และจะติดตามผล ความคืบหน้าเป็นระยะ และแจ้งผลการ ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และ จะรายงานผู้อำนวยการสถาบันหรือคณะกรรมการ ทราบแล้วแต่กรณี

 

 

5.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ และส่งมาได้ 2 ช่องทาง คือ

 

ช่องทางที่ 1 แจ้งเป็นหนังสือตอบรับโดยส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

ช่องทางที่ 2 แจ้งโดยตรงที่ นายสมาน นนทสิทธิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส

เบอร์โทรศัพท์ 02-216-1894 ต่อ 110