Home » Annoucement » ราคากลาง – กิจกรรมเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการศึกษาเขตการค้าเสรีไทย/อาเซียน-สหภาพยุโรปในมิติอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ราคากลาง – กิจกรรมเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการศึกษาเขตการค้าเสรีไทย/อาเซียน-สหภาพยุโรปในมิติอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม