Home » Annoucement » ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non –Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมงในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)”

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non –Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมงในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)”