Home » Annoucement » ราคากลาง – โครงการ การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล

ราคากลาง – โครงการ การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล