Home » ร้องเรียน

ร้องเรียน

แบบรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561