Home » ร้องเรียน

ร้องเรียน

แบบรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2559

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561