Home » ITD News » วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น ดร.เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และนายกฤต ไกรจิตติ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองหน่วยงาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น ดร.เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และนายกฤต ไกรจิตติ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองหน่วยงาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น

ดร.เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และนายกฤต ไกรจิตติ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองหน่วยงาน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone