Home » Publication » ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (1)

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (1)

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย ถือเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันมาช้านาน ด้วยการเป็นฐานการผลิตของบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก มีระบบการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงการจัดจำหน่าย ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะสิทธิพิเศษในการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก่อให้เกิดการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากสถิติของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,457,086 คัน สูงสุดในรอบ 52 ปี ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใน 10 อันดับแรกของโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 0.14 ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.33 ล้านคัน และยอดการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านคัน โดยประเภทของรถยนต์ที่ไทยสามารถผลิตได้มากที่สุด ได้แก่ รถยนต์ปิ๊กอัพ 1 ตัน (1-ton Pick-up Truck) และอนุพันธ์ และรถยนต์นั่ง ขณะที่ประเภทของรถยนต์นั่งที่มีการผลิตเพื่อการส่งออกมากที่สุด ประกอบด้วย รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รถยนต์นั่งที่มีขนาดเครื่อง 1,201 – 1,500 และ 1,501 – 1,800 ซี.ซี. ขณะที่ส่วนประกอบเครื่องยนต์และยางรถเป็นรายการสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเช่นกัน โดยตลาดการส่งออกสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้น ถึงแม้จะนำไปสู่การขยายตัวของตลาดในภูมิภาค เนื่องจากความต้องการรถยนต์ยังอยู่ในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็ก หรือรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco-Car) แต่ก็ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะจากคู่แข่งรายสำคัญในภูมิภาคที่เคยเป็นคู่ค้ากับไทยมาก่อน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ดังนั้น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยจะต้องแสวงหาแนวทางและกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการยกระดับประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสร้างหุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnerships & Alliances) ภายในภูมิภาคที่มีความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืนในระยะยาว โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในครั้งต่อไป

…………………………………………….

Download

 

เรียบเรียงโดย

สดุดี วงศ์เกียรติขจร

นักวิจัย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

new.itd.or.th 

ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Section : ประชาคมอาเซียน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4397 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

หน้า C1 (ซ้าย) คอลัมน์ “เซียนอาเซียน” 

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone