Home » Publication » ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (2)

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (2)

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย คือ การเชื่อมโยงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเข้ากับเครือข่ายการผลิต (Regional Production Networks) และห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค (Regional Supply Chain) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคก็จะพบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพัฒนาการของอุตสาหกรรมจนสามารถสร้างระบบการผลิตที่มีขนาดใหญ่ได้ มีเพียงประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยฐานการผลิตในห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มประเทศนี้ ขณะที่สิงคโปร์มีบทบาทโดดเด่นในด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การควบคุมคุณภาพสินค้า การพยากรณ์ความต้องการของตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนาตราสินค้า การบริการด้านการขาย และการจัดหาแหล่งเงินทุน ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เช่น บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ มีบทบาทเป็นเพียงประเทศที่จำหน่ายวัตถุดิบสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมสนับสนุนเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนอย่างมาก โดยเปรียบเสมือนผู้นำภายใต้ห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคที่ประกอบด้วยโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ครบวงจร อย่างไรก็ตาม ในการผลิตของอุตสาหกรรมยังจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ตั้งแต่กิจกรรมการออกแบบ การผลิตชิ้นส่วน และการประกอบรถยนต์ ขณะที่แนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับต้นทุนการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้ไทยต้องพยายามเพิ่มบทบาทของกิจกรรมที่สร้างมูลค่าการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา การคิดค้นนวัตกรรม และการออกแบบยานยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจใช้ประโยชน์จากการร่วมทุนกับธุรกิจต่างชาติ เช่น การรวมธุรกิจ (Merger & Acquisition) และการร่วมทุนทางธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทั้งในด้านองค์ความรู้และการบริหารจัดการ รวมถึงศักยภาพของแรงงานทักษะ โรงงาน เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิต ของนักลงทุนที่ร่วมทุนด้วย ทำให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว

 

…………………………………………….

 

Download

 

เรียบเรียงโดย

สดุดี วงศ์เกียรติขจร 

นักวิจัย 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

new.itd.or.th 

ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ Section : ประชาคมอาเซียน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4404 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

หน้า C1 (ซ้าย) คอลัมน์ “เซียนอาเซียน” 

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone