Home » Reseach report » โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง

โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง

Nan_Luang_Economic_230x296px_Cov

 

ในการโครงการเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน-หลวงพระบางนี้ ได้เลือกศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจากจังหวัดน่านไปยังเมืองหลวงพระบาง โดยมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับจังหวัดน่าน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone