Home » Videos » การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง เมียนมาร์ : แม่เหล็กแห่งใหม่ในภูมิภาค

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง เมียนมาร์ : แม่เหล็กแห่งใหม่ในภูมิภาค


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง“เมียนมาร์ : แม่เหล็กแห่งใหม่ในภูมิภาค” วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Monet-Pissarro-Cezanne ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการ ดังกล่าว พร้อมทั้งจะจัดการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง“เมียนมาร์ : แม่เหล็กแห่งใหม่ในภูมิภาค”โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง คุณนิธิวดี มานิตกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ และคุณตูซาร์ นวย อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone