Home » ITD News » ไอทีดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับคณะนักวิจัยของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

ไอทีดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับคณะนักวิจัยของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับคณะนักวิจัยของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมสาตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย รูปแบบการดำเนินงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และการบริหารวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone