Home » About us » Report analyzes the financial risks and the mission of the organization

Report analyzes the financial risks and the mission of the organization

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2563 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจขององค์กร สิ้นสุดปี 2562

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2561

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2560

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2559

 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2558

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2557

 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2556

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สิ้นสุดปี 2555

โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)