Home » ITD News » การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน การลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs”

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน การลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs”

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา เวลา 13.00 17.00 น. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs” ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา โดยมีนายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายตลอดการสัมมนา

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Similar posts