Home » Annual Report » รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2550

Annual-Report-2007ในภาวะการแข่งขันด้านการค้าในปัจจุบัน ประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงแลความท้าทายมากกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆ การปรับตัวเพื่อลดผลกระทบและแสวงหาประโยชน์จากโลกาภิวัฒน์ และการเปิดเสรีต้องอาศัยความรู้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถผนวกกับระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเหมาะสมและมีเสรีภาพ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone