Home » Annual Report » รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2552

Annual-Report-2009การก่อกำเนิดของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) มีจุดมุ่งหมายที่สูงส่งทั้งในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเป็นธรรม เพราะถ้าหากโลกเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปทั้งในเรื่อง การค้า การลงทุน การเงิน โดยไม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาแล้ว กลไกเศรษฐกิจนั่นเองที่จะกลายเป็นผู้ทำลายความยั่งยืนของการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขของมวลมนุษย์ ไม่ว่าจะในระดับนานาชาติ หรือในระดับชาติ

นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของไทย ที่ความคิดในการก่อกำเนิดสถาบันเพื่อการค้นคว้าวิจัยและอบรมเรื่องการค้าและการพัฒนานี้ เกิดขึ้นโดยผู้ริเริ่มแนวคิดได้กำหนดให้มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานข้อมูล และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งที่ได้รับการสั่งสมไว้โดยอังค์ถัด (UNCTAD) ที่เจนีวา ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีข้อมูลความรู้ เรื่องการค้าและการพัฒนาที่สมบูรณ์ที่สุด หรือที่ถ่ายทอดผลการค้นคว้าศึกษาจากองค์กรวิชาการอื่นๆ ในภูมิภาค

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone