Home » Annual Report » รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2554

Coverreport54_S

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและข้อจำกัด การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์บนพื้นฐานขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

        ภารกิจของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ในฐานะฟันเฟืองหนึ่งที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป้าประสงค์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นในภูมิภาคเอเชียในการก้าวสู่เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone