Home » Annual Report » รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2555

ann_pic_2012กระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศต้องเร่งหาแนวทางของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการกำหนดนโยบาย ซึ่งการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ยิ่งทำให้เราต้องเร่งพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้า และการแข่งขันแบบไร้พรมแดนซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมมากที่สุดคือ การให้การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของของประชาชนในทุกระดับ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone