Home » Annual Report
รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557 »

22 May 2015

ในปีพ.ศ. 2558 ที่กำลังจะมาถึง ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10ประเทศ ได้ถูกจับตามองจากประชาคมโลกเป็นอย่างมาก เนื่อ...

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2556 »

22 May 2015

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีผลให้ประเทศของเราต้องเ...

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2555 »

22 May 2015

กระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศต้องเร่งหาแนวทางของการสร้างความเชื่อมโยงระ...

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2554 »

22 May 2015

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและข้อจำกัด การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทรัพยากรมนุษย...

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2553 »

22 May 2015

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ITD ได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและดียิ่งจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใ...

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2552 »

22 May 2015

การก่อกำเนิดของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) มีจุดมุ่งหมายที่สูงส่งทั้งในด้าน...

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2551 »

22 May 2015

ในปี 2551 ประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างเผชิญหน้ากับความท้าทายทางเศรษฐกิจนานัปการ อาทิ ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจนทำล...

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2550 »

22 May 2015

ในภาวะการแข่งขันด้านการค้าในปัจจุบัน ประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงแลความท้าทายมากกว่า...

รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2549 »

22 May 2015

กล่าวกันว่ากระแสโลกาภิวัตน์ให้ทั้งผลในทางบวกและทางลบ และประเทศพัฒนาแล้วก็มักจะได้ประโยชน์ในทางบวกเป็นส่วนใหญ่ ใน...

รายงานประจำปี 2547-2548

รายงานประจำปี 2547-2548 »

22 May 2015

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเป็นผลพวงของความคิดอ่านที่ลึกซึ้งแยบยลของผู้ก่อตั้งทั้งไทยและเทศ ด้วยเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่ผจญอยู่ของประเทศกำลังพัฒนาในด้านการค้า การพัฒนา ฯลฯ ประการหนึ่ง คื...