Home » Publication
สำรวจความพร้อม ก่อนก้าวสู่เออีซี

สำรวจความพร้อม ก่อนก้าวสู่เออีซี »

12 May 2015

เหลือเวลาอีกแค่ครึ่งปี อาเซียนก็จะก้าวสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2015 จะเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ที่เออีซีก้าวผ่านสู่ก...

แนวทางปรับตัวของธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ไทย

แนวทางปรับตัวของธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ไทย »

5 May 2015

ธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นสาขาบริการด้านการขนส่งภายใต้การเร่งรัดเปิดเสรีตามกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) มีเป้าหมายสำคัญ คือ การลด ยกเลิ...

การเปิดเสรีภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของอาเซียน

การเปิดเสรีภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของอาเซียน »

28 April 2015

ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale & Retail Sector) เป็นสาขาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและภูมิภาค เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ...

ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (2)

ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (2) »

24 April 2015

ในบทความครั้งก่อน กระผมได้กล่าวถึงความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงไปแล้วใน 2 กรอบความร่วมมือ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเกษตรกรรม แ...

ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (1)

ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง (1) »

17 April 2015

แนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน อันประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา...

ทิศทางอาชีพคนไทยยุคหลัง AEC ปี 2558 (Post-2015)

ทิศทางอาชีพคนไทยยุคหลัง AEC ปี 2558 (Post-2015) »

7 April 2015

ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเร่งดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ AEC เต็มรูปแบบในปลายปี 2558 ทั้งเร่งลดภาษีสินค้า ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้น การเร่งรัดเปิดเสรีภาคบริ...

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (2)

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (2) »

27 March 2015

ประเทศไทย ได้รับการจัดอยู่ที่อันดับ 31 ดีขึ้นจากอันดับที่ 37 ในการจัดอันดับเมื่อปี 2013 – 2014  จุดเด่นที่ผลักดันให้การจัดอันดับของไทยดีขึ้น คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ดีมาอย่าง...

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (1)

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนปี 2014 – 2015 (1) »

20 March 2015

เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ประจำปี 2014 – 2015 โดยได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ...

อาเซียนกับการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU)

อาเซียนกับการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) »

17 March 2015

นอกเหนือไปจากการถูกตัดสิทธิ GSP ในทุกประเภทสินค้าที่ส่งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปแล้ว ความเสี่ยงที่จะได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปในกรณีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดกา...

Going Local ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน

Going Local ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน »

3 March 2015

จากการสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว World Travel Market 2014 (WTM 2014) ซึ่งจัดโดย National Geographic ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2557 ณ Excel Exhibitio...

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (2)

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (2) »

27 February 2015

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย คือ การเชื่อมโยงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเข้ากับเครือข่ายการผลิต (Regional Production Networks) และห่วงโ...

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (1)

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน (1) »

20 February 2015

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย ถือเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันมาช้านาน ด้วยการเป็นฐานการผลิตของบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก มีระบบการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ร...

บรูไน : โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทย

บรูไน : โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทย »

17 February 2015

ก้าวเข้าสู่ปี 2558 ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต้องเร่งสร้างความพร้อมตามข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจขอ...

เหลียวหลังแลหน้า อาเซียน 2015

เหลียวหลังแลหน้า อาเซียน 2015 »

10 February 2015

ปี 1997 ผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อกำหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2020  อาเซียนจะเป็น (1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต (3) การมุ่...

การแข่งขันสู่จุดเสื่อมของอาเซียน

การแข่งขันสู่จุดเสื่อมของอาเซียน »

3 February 2015

เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมเป็นหลัก โดยนิยมลดกำแพงภาษีนำเข้าระหว่างกันลงเป็นศูนย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำการค้าระหว่างกัน ความแตกต่างของราคาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าที่...

เร่งพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยสู่ AEC

เร่งพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยสู่ AEC »

27 January 2015

ภายใต้เป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นอกจากอาเซียนได้ดำเนินการเพื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้สะดวกมากขึ้น ยังได้เร่งรัดการเปิดเสรีภาคบริการและแร...

สถานการณ์การลงทุนอาเซียน ปี 2556 – 2557

สถานการณ์การลงทุนอาเซียน ปี 2556 – 2557 »

23 January 2015

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ตามรายงานการลงทุนอาเซียน ปี 2556 – 2557 จัดทำโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนและการป...

คู่แข่งไทยในตลาดสิ่งทอ – เครื่องนุ่งห่ม

คู่แข่งไทยในตลาดสิ่งทอ – เครื่องนุ่งห่ม »

16 January 2015

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ไทยเริ่มเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตเริ่มย้ายฐานการผล...

มาเลเซียกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุค Digital Economy

มาเลเซียกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุค Digital Economy »

13 January 2015

นโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นความหวังใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ อ...

อัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่อาเซียน

อัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่อาเซียน »

6 January 2015

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี ด้วยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเจียระไนพลอยและเครื่องประดับด้วยมือแห่งสำคัญของ...

โอกาสการค้าชายแดนไทย (2)

โอกาสการค้าชายแดนไทย (2) »

27 December 2014

ในมิติการค้าชายแดนยังมีหลายประเด็นที่ไทยต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อกระจายผลประโยชน์การค้าชายแดนให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ แม้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนจะเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่หากพิจารณาด้านโครงสร้างก...

โอกาสการค้าชายแดนไทย (1)

โอกาสการค้าชายแดนไทย (1) »

19 December 2014

สถานการณ์ที่เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ยังไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนเป็นความหวังสำคัญในการขับเคลื่อนก...

ศักยภาพตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซีย : จากภาคใต้สู่ภาคเหนือ

ศักยภาพตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซีย : จากภาคใต้สู่ภาคเหนือ »

9 December 2014

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งและสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  การรวมตัวของ 10 ปร...

มาเลเซีย : คู่แข่งสำคัญในตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์

มาเลเซีย : คู่แข่งสำคัญในตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ »

28 November 2014

“มาเลเซีย” เป็นประเทศที่มีพื้นฐานด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ดีประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่สนับสนุนที่ครอบคลุมเกือบตลอดทุกห่วงโซ่การผลิต ทำให้มาเลเซียมีคว...

ตลาดรถยนต์อาเซียน : ไทยควรไปทางไหน

ตลาดรถยนต์อาเซียน : ไทยควรไปทางไหน »

25 November 2014

ตลาดรถยนต์ไทยในปี 2557 ค่อนข้างซบเซาด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งประเทศคู่แข่งที่กำลังเป็นที่สนใจของบริษัทรถยนต์อย่างอินโดนีเซีย ที่มีบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นไป...

ประเทศไทยก้าวสู่ Trading Nation

ประเทศไทยก้าวสู่ Trading Nation »

14 November 2014

เกือบ 40 ปีที่ประเทศไทยใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งได้ส่งผลให้เราเป็นแหล่งรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของภูมิภาคแ...

แรงงานไร้ฝีมือ คือ ผู้สร้างชาติ สร้างอาเซียน

แรงงานไร้ฝีมือ คือ ผู้สร้างชาติ สร้างอาเซียน »

4 November 2014

เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุกคนหวังกันว่า ประเทศสมาชิกทั้งหลายจะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงานได้อย่างเสรี ในส่วนของสินค้า บริการแล...

โอกาสลงทุนใน “สิงคโปร์”

โอกาสลงทุนใน “สิงคโปร์” »

31 October 2014

สิงคโปร์เป็นสนามเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค และเป็นประเทศที่เป็นพื้นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านการคิดค้น/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอก...

เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับ AEC

เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับ AEC »

21 October 2014

เป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันภายใต้การเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตเสรี เพื่อนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ...

มาตรการที่มิใช่ภาษีในอาเซียน : กลุ่มสินค้าเกษตร

มาตรการที่มิใช่ภาษีในอาเซียน : กลุ่มสินค้าเกษตร »

17 October 2014

การรวมตัวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นโอกาสสำหรับสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในการขยายฐานการผลิตและเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆ ระหว่างกันโดยไม่มีอุปสรรคทางการค้าจากภาษีศุลกากร แ...

บทบาทการค้าและการลงทุนจีนใน CLMV

บทบาทการค้าและการลงทุนจีนใน CLMV »

3 October 2014

ในปัจจุบัน จีนเข้ามามีบทบาทในอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิ...

เวียดนาม : โอกาสการลงทุนธุรกิจอาหารแปรรูปที่ไทยควรพิจารณา

เวียดนาม : โอกาสการลงทุนธุรกิจอาหารแปรรูปที่ไทยควรพิจารณา »

30 September 2014

“เวียดนาม” เป็นประเทศที่เป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้เ...

ทำความรู้จัก “บรูไน”

ทำความรู้จัก “บรูไน” »

19 September 2014

“บรูไน” เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุน แม้มีประชากรเพียงประมาณ 4.12 แสนคน ซึ่งน้อยที่สุดในอาเซียน และมีพื้นที่ประเทศเพียง 5,765 ตารางกิโลเมตร หรือเล็กเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รอง...

CSR : หัวใจสู่ความสำเร็จธุรกิจอาเซียน

CSR : หัวใจสู่ความสำเร็จธุรกิจอาเซียน »

16 September 2014

เหลือเวลาอีกเพียงปีเศษ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ ในด้านการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ อาเซียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริก...

สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม (EGS) : โอกาสและความท้าทายใหม่ของอาเซียน

สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม (EGS) : โอกาสและความท้าทายใหม่ของอาเซียน »

9 September 2014

ปัญหาโลกร้อน (Global warming) เป็นความกังวลในระดับนานาชาติ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) ในปี ค.ศ. 2012 ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก จึงผลักดันแนวคิด ...

ความร่วมมืออาเซียนเพื่อป้องกันวิกฤติเศรษฐกิจ

ความร่วมมืออาเซียนเพื่อป้องกันวิกฤติเศรษฐกิจ »

5 September 2014

การก้าวสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและการเชื่อมโยงบูรณาการกับเศรษฐกิจนอกภูมิภาคมากขึ้นของอาเซียนจะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษ...

ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Exchanges) ความท้าทายใหม่สำหรับนักลงทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Exchanges) ความท้าทายใหม่สำหรับนักลงทุนไทย »

2 September 2014

ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนอาจยังไม่คุ้นหูนักลงทุนไทย แต่ประเทศไทยที่จะเปิดเสรีด้านการลงทุนตามประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจะเป็นทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจ แต่นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อ...

ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ : โอกาสใหม่ไทย เติบโตรับ AEC

ตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ : โอกาสใหม่ไทย เติบโตรับ AEC »

26 August 2014

ปัจจุบันตลาดผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำให้ประชากรมีอัตราการเสียชีวิตลดต่ำลง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีอายุ...

ฟิลิปปินส์ : โอกาสบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย

ฟิลิปปินส์ : โอกาสบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย »

22 August 2014

“ฟิลิปปินส์” ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งของกลุ่มอาเซียนที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โด...

จับตาโอกาสความก้าวหน้าระบบธนาคารเมียนมาร์

จับตาโอกาสความก้าวหน้าระบบธนาคารเมียนมาร์ »

13 August 2014

หมายเหตุภาพ : AGB Bank Tower และ Centrepoint Towers อาคารสำนักงานที่มีธนาคารก...

อุตสาหกรรมที่น่าสนใจลงทุนในประเทศมาเลเซีย

อุตสาหกรรมที่น่าสนใจลงทุนในประเทศมาเลเซีย »

12 August 2014

มาเลเซียถือเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่นักลงทุนไทยไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยบวกสำคัญที่ส่งผลให้เศรษฐกิจมาเลเ...

AEC อนาคตที่กำลังไล่ล่าคนไทย

AEC อนาคตที่กำลังไล่ล่าคนไทย »

8 August 2014

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กำลังนับถอยหลังสู่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีเชิงสัญลักษณ์แห่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยมีเป้าหมายสำคั...

ITD Brief 11 โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลง การค้าเสรี ไทย-อินเดีย

ITD Brief 11 โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลง การค้าเสรี ไทย-อินเดีย »

30 July 2014

โครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพัฒนาโอกาศและกลยุทธ์การดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงทางการค้ากับตลาดปรเทศอินเดียให้...

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนด้วยการลงทุน

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนด้วยการลงทุน »

29 July 2014

สืบเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรือ MDGs) จะสิ้นสุดลงในปี 2558 สหประชาชาติจึงกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 (Post-2015 Development Agenda) โดยมุ่งเน้นไปที่ก...

ITD Brief 10 การพัฒนาศักยภาพและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

ITD Brief 10 การพัฒนาศักยภาพและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม »

29 July 2014

1.สินค้าเกษตรอินทรีย์

สินค้าเกษตรอินทรีย์(Organic food) เป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เ...

ITD Brief 9 โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน

ITD Brief 9 โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน »

28 July 2014

ความต้องการด้านการลงทุนอาเซียน(ACIA – ASEAN Comprehensive Ivestment Agreement) เป็นข้อตกลงร่วมกันในปรเทศสมา...

ITD Review

ITD Review »

27 July 2014

แรงงานข้ามชาติ CLMV : ปัญหาที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข

ปรากฎการณ์แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาทยอยกลับประเทศเป็นจำนวนประมาณ 150,000 คน เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สะ...

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับเงินหยวน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับเงินหยวน »

15 July 2014

ความพยายามของจีนในการผลักดันยกระดับเงินหยวนให้เป็นเงินตราสากลระหว่างประเทศ (International Currency) มีมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจีนร่วมกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียประกาศยกเลิกการใช้เงินสกุลดอลล...

แรงงานข้ามชาติ CLMV : ปัญหาที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข

แรงงานข้ามชาติ CLMV : ปัญหาที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข »

1 July 2014

ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาทยอยกลับประเทศเป็นจำนวนประมาณ 150,000 คน เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจ้างแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ได้รับใบ...

สิงคโปร์ : กรณีศึกษาความสำเร็จทางการค้าจากหลักนิติธรรม

สิงคโปร์ : กรณีศึกษาความสำเร็จทางการค้าจากหลักนิติธรรม »

17 June 2014

สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1965 ขณะนั้นสิงคโปร์มีประชากรเพียง 1.6 ล้านคน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per capita) อยู่ที่ 511 ดอลล่าร์สหรัฐฯ มีอัตราการว่างงานร้อยล...

อาเซียน : จุดหมายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูนและแต่งงาน

อาเซียน : จุดหมายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูนและแต่งงาน »

3 June 2014

ปัจจุบันการแต่งงานและฮันนีมูนต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมของคู่รักชาวต่างชาติทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่รักจากแถบทวีปยุโรปและอเมริกา การแต่งงานและฮันนีมูนในต่างประเทศนอกจากเป็นความประทับใจที่น่าจ...

การวิจัยและพัฒนา : กุญแจแห่งความก้าวหน้าในอาเซียน

การวิจัยและพัฒนา : กุญแจแห่งความก้าวหน้าในอาเซียน »

20 May 2014

การวิจัยและพัฒนา (research and development) หรือที่นิยมเรียกว่า R&D นั้นเป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใ...

สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์กับโอกาสทางการค้าของอาเซียน (จบ)

สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์กับโอกาสทางการค้าของอาเซียน (จบ) »

6 May 2014

จากสัปดาห์ก่อนเราทราบกันแล้วว่าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้การค้าประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับพาณิชย์อิเล...

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของอาเซียน

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของอาเซียน »

22 April 2014

ธนาคารโลก (World Bank) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้วิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการด้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ (Economic Inequality) ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรายงานในปี 255...

การสำรองสินค้าเกษตร : เพื่อความมั่นคงทางอาหารหรือการทุ่มตลาด และบทบาทของอาเซียน

การสำรองสินค้าเกษตร : เพื่อความมั่นคงทางอาหารหรือการทุ่มตลาด และบทบาทของอาเซียน »

1 April 2014

การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรเป็นประเด็นข้อขัดแย้งสำคัญระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาในการเจรจาการเปิดเสรีตามกรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO) ในช่วงการเริ่มต้นเจ...

จับตาคว้าโอกาสจากมาเลเซีย : เสือติดปีกแห่งอาเซียน

จับตาคว้าโอกาสจากมาเลเซีย : เสือติดปีกแห่งอาเซียน »

11 March 2014

มาเลเซียเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาเศรฐกิจจนเป็นที่คาดหมายว่าจะสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในลำดับ 2 ของอาเซียนตามหลังสิงคโปร์ภายในปี 2020 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีเป้...

ศักยภาพและบทบาทเมียนมาร์ต่อ AEC (2)

ศักยภาพและบทบาทเมียนมาร์ต่อ AEC (2) »

25 February 2014

จากบทความครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงสถานะและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของเมียนมาร์จากการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เมียนมาร์ได้รับความไว้วางใจในการรับหน้าที่ประธานอาเซียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยวา...

จับตาคว้าโอกาสจากเศรษฐกิจ สปป.ลาว 2557 : ม้ามืดปีมะเมีย

จับตาคว้าโอกาสจากเศรษฐกิจ สปป.ลาว 2557 : ม้ามืดปีมะเมีย »

18 February 2014

ปีเก่าผ่านพ้นไปเข้าสู่ปีใหม่ 2557 ระยะเวลาที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก็ใกล้เข้ามาทุกที ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC อย่างต่อเนื...

ศักยภาพและบทบาทเมียนมาร์ต่อ AEC (1)

ศักยภาพและบทบาทเมียนมาร์ต่อ AEC (1) »

21 January 2014

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 ที่ผ่านมา เมียนมาร์ได้รับหน้าที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ และได้กำหนดแนวทางหลักในการดำเนินงานภายใต้คำขวัญหลักที่ว่า “Moving Forward in Unity Towards a P...

สรุปสาระสำคัญของการสัมมนา  “เกาะติดการเจรจาการค้าโลกที่บาหลี: ท่าทีและผลกระทบต่อไทย”

สรุปสาระสำคัญของการสัมมนา “เกาะติดการเจรจาการค้าโลกที่บาหลี: ท่าทีและผลกระทบต่อไทย” »

20 January 2014

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และองค์การการค้าโลก (WTO) ร่วมกันจัดการสัมมนา เรื่อง “เกาะติดการเจรจาการค้าโลกที่บาหลี: ท่าทีและผลกระทบต่อไทย” ณ ...

เมื่อมหาอำนาจเริ่มคุย TTIP อาเซียนควรจับตา

เมื่อมหาอำนาจเริ่มคุย TTIP อาเซียนควรจับตา »

31 December 2013

การเจรจาหุ้นส่วนการค้าและการลงทุนข้ามแอตแลนติก (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) หรือการจัดตั้งเขตการค้าเสรีข้ามแอตแลนติก (Transatlantic Free Trade Area – TAFTA) นั้น เป็นการเ...

อาเซียน กับ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (จบ)

อาเซียน กับ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (จบ) »

17 December 2013

ในบทความครั้งก่อน ผมได้เรียบเรียงเนื้อหาให้ท่านผู้อ่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน  ผมจึงขอนำเสนอในหัวข้อนี้ต่อเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว จากสถานการณ์ช่วงที่ผ่า...

อาเซียน กับ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (1)

อาเซียน กับ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (1) »

10 December 2013

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมการขยายฐานเม็ดเงินลงทุนและเพิ่มอัตรากา...

ธุรกิจโทรคมนาคมไทยภายใต้การเปิดเสรีภาคบริการอาเซียน

ธุรกิจโทรคมนาคมไทยภายใต้การเปิดเสรีภาคบริการอาเซียน »

26 November 2013

ในยุคที่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถในการกระจายข้อมูลเป็นแรงขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกธุรกิจ การให้บริการโทรคมนาคมจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ธุรกิ...

ตลาดท่องเที่ยวมุสลิม โอกาสของไทยภายใต้ AEC

ตลาดท่องเที่ยวมุสลิม โอกาสของไทยภายใต้ AEC »

12 November 2013

ปัจจุบัน ศักยภาพของตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมเริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้น ทั้งโลกมีประชากรมุสลิม1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรโลก โดยมุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศที่มีมุสลิมม...

การเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-ฮ่องกง : โอกาสและความท้าทายต่อไทย

การเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-ฮ่องกง : โอกาสและความท้าทายต่อไทย »

22 October 2013

รายงานการลงทุนโลกในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ “ห่วงโซ่มูลค่าของโลก การลงทุนและการค้าเพื่อการพัฒนา” (Global Value Chains – Investment and Trade for Development) เผยแพร่โดยอังค์ถัด เผยผลสำร...