Home » Reseach report
เดินหน้าอาเซียนกับ ITD

เดินหน้าอาเซียนกับ ITD »

7 October 2014

...
การค้าระหว่างประเทศทางบก ด้านตะวันออก

การค้าระหว่างประเทศทางบก ด้านตะวันออก »

29 August 2014

...
โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) »

29 August 2014

...
โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย

โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย »

29 August 2014

...
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม »

29 August 2014

...
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) »

9 January 2014

...
โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง

โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง »

21 May 2013

 

ในการโครงการเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน-หลวงพระบางนี้ ได้...

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ »

21 May 2013

การค้าระหว่างประเทศทางบก มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับ การค้าระหว่างประเทศทางบก ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มยุทธศาสตร์ใหม่ใน แผนพัฒนาเศรษฐก...

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก »

21 May 2013

การค้าระหว่างประเทศของไทยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดจาก...

โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์

โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์ »

21 May 2013

...