Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการเยาวชนเพื่อการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (เชียงราย)

17, December @ 8:00 am - 5:00 pm
Banner[Human]-02

หลักการและเหตุผล

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 -2580) ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ในการให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการ

ประกอบกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีผลงานวิจัยในปี 2561  เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD” โดยมุ่งสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในการออกแบบนโยบายและแผนงาน รวมถึงจัดตั้งสถาบันที่จะผลักดันการแสดงและการใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการของเยาวชน อันจะนำไปสู่การวางพื้นฐานสำหรับการสร้างงานโดยอาศัยการพัฒนาการขยายตัว และการเจริญเติบโตของวิสาหกิจที่มีเยาวชนเป็นแกนสำคัญ ซึ่งล้วนมีความสำคัญเป็นลำดับแรกภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้อ้างอิงถึงกรอบนโยบายด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Policy Framework: EPF) และได้นำเสนอพื้นที่ทางนโยบาย (Policy Areas) ใน 6 มิติสำคัญที่สามารถดำเนินการและสร้างผลกระทบโดยตรงกับเยาวชนได้ ประกอบด้วย 1) การกำหนดกลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ 2) การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ 3) การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ 4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 6) การส่งเสริมความตระหนักและการสร้างเครือข่าย โดยนโยบายในทุกมิติจะต้องมีการบริหารจัดการในองค์รวมไปพร้อมกัน ซึ่งจากผลงานวิจัยในบริบทของประเทศไทยพบว่า ข้อเสนอแนะที่สำคัญอันหนึ่ง คือการเพิ่มองค์ความรู้ในการประกอบการด้านกระบวนการทางความคิดด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สถาบันฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างกระบวนทัศน์ของผู้ประกอบการเยาวชน ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD” และองค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการเยาวชนเพื่อการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการเยาวชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาลและต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชนในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

กลุ่มเป้าหม

าย

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ประกอบด้วย กาญจนบุรี เชียงราย สงขลา และหนองคาย จังหวัดละ 40 คน รวมเป็น 160 คน โดยประมาณ

วันที่จัดกิจกรรม

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย

เอกสารประกอบการสัมมนา

1.กำหนดการ_เชียงราย

2.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม เชียงราย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ปิยนุช แตงชัยภูมิ นักบริหารโครงการ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2216 1894-7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :17 December 2018

Activity end :17 December 2018

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
17 December 2018
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map